Apmaksas noteikumi (ietverti līgumā)
1.1. Klients veic Abonementu un citu Pakalpojumu apmaksu ar priekšapmaksu.

1.2. Klients veic Abonementa apmaksu pirms mēneša, par kuru tiek veikts maksājums, sākuma. Gadījumā, ja maksājums tiek veikts vai saņemts vēlāk, Klients ir tiesīgs izmantot Abonementu no datuma, kad Pakalpojuma saņēmējs ir saņēmis Klienta maksājumu līdz mēneša pēdējai dienai un šajā gadījumā nauda par dienām, kuras Klients nav varējis izmantot Abonementu, Klientam netiek atgriezta.

1.3. Maksājumu par atsevišķu nodarbību Klients veic pirms datuma, kad Klients plāno apmeklēt konkrēto nodarbību.

1.4. Visi maksājumi ir neatgriezeniski un netiek atgriezti Klientam arī tad, ja Klients faktiski nav apmeklējis nodarbības apmaksātajā periodā.

1.5. Visus no Līguma izrietošos maksājumus Klients veic ar pārskaitījumu uz Pakalpojumu sniedzēja Līgumā norādīto bankas kontu. Maksājums ir uzskatāms par veiktu brīdī, kad tas ir saņemts Pakalpojumu sniedzēja bankas kontā.

1.6. Veicot maksājumu par Pakalpojumu, Klientam ir pienākums maksājuma uzdevumā norādīt:

1.6.1. personas, kurai Pakalpojums tiek iegādāts (Klienta vai Aizbilstamā), vārdu un uzvārdu,

1.6.2. apmaksājamā Pakalpojuma nosaukumu atbilstoši Cenrādī norādītajam nosaukumam, kā arī

1.6.3. mēnesi (Abonementiem) vai datumu (vienreizējām nodarbībām), uz kuru Pakalpojums tiek iegādāts.

1.7. Pēc Pakalpojuma apmaksas Klientam ir jānosūta Pakalpojumu sniedzējam uz e-pastu vai mobilajā lietotnē "Whatsapp" maksājuma uzdevums par Pakalpojuma apmaksu.

1.8. Gadījumā, ja Puses atsevišķi vienosies par Pakalpojuma apmaksu ar pēcapmaksu, Klientam ir pienākums veikt Pakalpojuma apmaksu 2 (divu) dienu laikā pēc faktiskas Pakalpojuma saņemšanas.

1.9. Abonementa vai viena nodarbības apmeklējuma iegāde neiekļauj sporta zāles apmeklējumu.

1.10. Privātajām nodarbībām tiek piemērota 12 stundu atcelšanas politika. Ja nodarbība tiek atcelta vēlāk nekā 12 stundas pirms tās sākuma, maksa par šo nodarbību netiek atgriezta.

1.11. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs vienpusēji mainīt Līguma Pielikumā Nr. 1 "Pakalpojumu cenrādis" norādītos Pakalpojumu izcenojumus savlaicīgi (vismaz 30 dienas iepriekš) informējot Klientu par Pakalpojumu izcenojumu izmaiņām.

1.12. Mēneša Abonementa cenas pārrēķini tiek veikti tikai gadījumā, ja nodarbība tiek atcelta. Pārrēķins tiek veikts, samazinot nākamā Abonementa cena proporcionāli atcelto nodarbību skaitam.

1.13. Klients ir tiesīgs uz laiku apturēt Abonementu slimības vai traumas dēļ, ziņojot par to Pakalpojumu sniedzējam savlaicīgi (vismaz 12 stundas pirms faktiskās nodarbības). Abonementu drīkst apturēt uz laiku ne ilgāku par 2 (divām) nedēļām. Viena gada laikā (skaitot no Līguma noslēgšanas brīža) abonementu drīkst uz laiku apturēt ne vairāk kā 2 reizes.

Made on
Tilda